Anisakis

MALALTIES PRODUÏDES PER ANISAKIS SIMPLEX

Part posterior d'un Anisakis.

L'Anisakis simplex produeix en l'home dos quadres clínics ben definits: la infestació del tracte digestiu anomenada anisakiosi o anisakidosi i les reaccions al·lèrgiques. La simptomatologia pot ser molt diversa en quant a la seva gravetat sent el xoc anafilàctic la reacció més greu.

Fins l’any 2011, a Europa s’havien descrit uns 600 casos d’anisakiosi amb una major prevalença (95% dels casos) a Holanda, Alemanya, França i Espanya. En concret, a l’Estat espanyol s’havien documentat al voltant de 100 casos d’anisakiasi i uns 250 casos d’al·lèrgia causada pels antígens del paràsit. Fins llavors, les estadístiques oficials no recollien més de 3-4 casos per any, ara bé, a l’àmbit hospitalari s’estimava una mitjana de 5-10 casos per any i hospital, la qual cosa ens indicava que les xifres oficials estaven infravalorant les dades epidemiològiques. De fet, segons la Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD), al 2012 es varen notificar uns 20.000 casos d’anisakiasi a nivell mundial. Malgrat que no varen aportar el nombre de casos registrats a l’Estat espanyol, varen concloure que Espanya s’havia convertit en el segon país amb major incidència d’anisakiasi després del Japó. Cal recordar, però, que els beneficis de menjar peix són molt superiors al reduït risc de patir anisakiasi (Veure apartat Omega 3).

Anisakiosi o anisakidosi

Els símptomes apareixen, generalment, a les 48-72 hores següents a la ingestió de les larves. Els símptomes són: dolor abdominal agut, nàusees, vòmits i alteració del ritme deposicional, amb restrenyiment o diarrea.

La forma intestinal pot evolucionar de manera subaguda o crònica cursant amb molèsties digestives inespecífiques com dolor epigàstric, dispèpsia, vòmits. Generalment, pel seu caràcter lleu o subagut, solen detectar-se accidentalment en tractar quirúrgicament altres molèsties.

De vegades, les larves perforen completament la paret gàstrica o intestinal, arribant a la cavitat abdominal i migrant a diferents localitzacions on, finalment, són destruïdes pel sistema immunològic de l'hoste. S'han descrit casos d'anisakiosi mesentèrica, pulmonar, pancreàtica i hepàtica, entre d'altres.

Reaccions al·lèrgiques per Anisakis simplex

L’ Anisakis simplex ha estat identificat com una causa de reaccions al·lèrgiques que inclouen des de la urticària fins a l'anafilaxi o malalties ocupacionals, independentment de la infestació aguda concomitant.

Des de 1.995, a Espanya s'han descrit casos d'al·lèrgia al paràsit Anisakis simplex. S'ha convertit en un antigen més a incloure en les bateries habituals de proves per a l'estudi d'al·lèrgia alimentària i anafilaxi.

Els al·lèrgens responsables son principalment proteïnes que formen part dels enzims secretats per l’Anisakis, malgrat que també s’han descrit al·lèrgens somàtics.

Anisakiosi gastro-al·lèrgica

L'anisakiosi gastro-al·lèrgica es defineix com un quadre al·lèrgic agut mediat per IgE, típicament acompanyat de símptomes digestius gàstrics; es deu a la resposta immunològica secundària a la parasitació aguda pel nematode Anisakis simplex. Els símptomes poden aparèixer amb un interval de diverses hores (fins a 24 hores o més) després de la ingestió del peix parasitat, el que s'explica perquè la larva viva pot secretar enzims en qualsevol moment després de ser "ingerida".

Tot i què la reacció mediada per IgE és típicament immediata, en ser les proteïnes excretades o secretades pel paràsit les que produeixen aquesta reacció, poden demorar-se els símptomes fins al moment de la seva secreció.

Al·lèrgia a anisakis ocupacional

Els quadres clínics ocupacionals descrits varien des d’ urticària de contacte o dermatitis al·lèrgica de contacte fins rinoconjuntivitis i / o asma professional.

El paràsit Anisakis simplex hauria de ser considerat com un al·lergen més a què s'exposen els professionals que manipulen productes marins, tant a nivell industrial, com a peixateria o restauració.

Notícies