Anisakis

Què fa l’Administració per controlar l’anisakis?

A nivell europeu, el Reglament (CE) nº 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene d'aliments d'origen animal, fixa una sèrie de requisits per al tractament dels paràsits que poden aparèixer en els productes de la pesca, entre els quals hi ha l'anisakis. A nivell estatal, el “Ministerio de Sanidad y Consumo” va elaborar el Reial Decret 1420/2006, de l’1 de desembre, sobre la prevenció de la parasitosi per Anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjar als consumidors finals o col·lectivitats. Aquest Reial Decret realitza els següents dictàmens en els seus diferents articles:

Article 1) "Obligació de garantir la congelació". Els titulars dels establiments que serveixen menjar als consumidors finals o a col·lectivitats (bars, restaurants, cafeteries, hotels, hospitals, escoles, residències, menjadors d'empreses, empreses de càtering i similars) estan obligats a garantir que els productes de la pesca per consumir en cru o pràcticament en cru han estat prèviament congelats a una temperatura igual o inferior a -20 ºC en la totalitat del producte, durant un període d'almenys 24 hores; aquest tractament s'aplicarà al producte en brut o al producte acabat. També els serà aplicable la mateixa obligació de garantia quan es tracti de productes de la pesca que han estat sotmesos a un procés de fumat en fred en què la temperatura central del producte no ha sobrepassat els 60 ºC i pertanyin a les espècies següents: arengada, verat, amploia i salmó (salvatge) de l'Atlàntic o del Pacífic. Igualment estaran obligats a garantir la congelació en les mateixes condicions si es tracta de productes de la pesca en escabetx o salats, quan aquest procés no sigui suficient per destruir les larves dels nematodes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha d'establir i difondrà els criteris tècnics necessaris per determinar en aquests casos si és necessària o no la congelació.

Article 2) "Formes de satisfer l'obligació de garantia de congelació": Els titulars dels establiments que serveixen menjar al públic o a col·lectivitats quedaran dispensats de realitzar la congelació per si mateixos, quan disposin de qualsevol mitjà documental, expedit pels explotadors de les empreses alimentàries subministradores del producte pesquer, en el qual s'especifiqui que aquests o una forquilla anterior han aplicat la congelació en qualsevol fase anterior de la cadena alimentària en els termes que estableix l'article 1.

Article 3) "Recomanacions sobre els tractaments tèrmics": La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha de formular i difondrà recomanacions sobre els tractaments tèrmics més segurs per a la prevenció d'aquesta parasitosi, als quals s'ha de sotmetre el peix destinat a ser consumit cuinat.

Article 4) "Obligacions informatives": Els establiments han de posar en coneixement dels consumidors que els productes de la pesca afectats per aquest Reial decret han estat sotmesos a congelació en els termes establerts, a través dels procediments que considerin apropiats, entre d'altres, mitjançant cartells o en les cartes-menú. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria i les comunitats autònomes donaran suport al sector implicat mitjançant el disseny o el subministrament de materials informatius per facilitar el compliment d'aquestes obligacions.

Article 5) "Pla de control sanitari de la anisakiosi": La Agencia Española de Seguridad Alimentaria en col·laboració amb les administracions públiques i els sectors privats i organitzacions i entitats concernits, establiran un pla nacional de control de la parasitosi per anisakis en tota la cadena alimentària. En particular, aquest pla inclourà actuacions d'informació als consumidors i de formació del personal dels establiments afectats.


Sabies què?

Un conegut polític espanyol va ser hospitalitzat per anisakiosi (>Link)

Notícies