CONTAMINANTS ORGÀNICS PERSISTENTS (COPs)

Estudis

El Conveni d’Estocolm inclou un llistat dinàmic de substàncies químiques. Així, actualment hi ha un seguit de contaminants que compleixen els requisits per ser catalogats com a COPs, però dels quals no se’n té un coneixement suficientment exhaustiu, ja sigui per la seva persistència, bioacumulació, toxicitat i/o capacitat de transport a llargues distàncies. Entre aquests, hi ha els naftalens policlorats (PCNs) o l’àcid perfluorooctanoic (PFOA).

A nivell europeu i mundial, s’estan desenvolupant un bon nombre de projectes a fi i efecte d’obtenir valors fiables de la concentració de COPs en espècies de peix i marisc, ja sigui marines o d’aigua dolça. Una de les propostes més ambicioses és el projecte ECsafeSEAFOOD, pertanyent al 7è Programa Marc europeu, l’objectiu del qual és estudiar diverses qüestions de seguretat alimentària relacionades amb el nivell de contaminants prioritaris presents en organismes marins i avaluar el seu impacte en la salut pública, contribuint a la millora de la gestió i comunicació de riscos a la població.