Histamina

Què és la histamina?

Verats

Verats

La histamina és una molècula del tipus amina biògena aromàtica (compostos orgànics nitrogenats d’origen biològic que contenen com a mínim un grup amino) implicada en multitud de processos metabòlics en microorganismes, plantes i animals. En l’home se sintetitza i acumula sobretot a l’interior de certes cèl·lules leucocitàries (basòfils i mastòcits) i quan s’allibera exerceix múltiples funcions fisiològiques, algunes de les quals relacionades amb processos al·lèrgics i inflamatoris. Si com a conseqüència d’una reacció al·lèrgica (per exemple, per ingestió de determinats aliments o per una picada d’abella ...) o no al·lèrgica (intoxicació per un excés d’histamina en aliments), o per causa d’una manifesta incapacitat de l’organisme per a metabolitzar-la (intolerància), es produeix una quantitat desproporcionada d’histamina en sang, pot aparèixer aleshores la simptomatologia característica d’un procés al·lèrgic.

La histamina també es coneix amb el nom d’escombrotoxina perquè en general s’associen les intoxicacions per histamina amb el consum de peix en mal estat, especialment de la família dels escòmbrids (verat, tonyina, bonítol...). Les estadístiques de caràcter epidemiològic en relació a aquestes intoxicacions són molt escasses al nostre país (vegeu més endavant) i més encara ho són les de caràcter etiològic, és a dir les que proporcionen informació respecte els agents causals i els vectors d’aquestes malalties.