CONTAMINANTS ORGÀNICS PERSISTENTS (COPs)

Què fa l’administració?

A nivell de Catalunya, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) duu a terme estudis periòdics per avaluar els riscos associats a la ingesta de COPs a través de la dieta, amb un especial èmfasi en el consum de peix i marisc. Des de l’any 2000, s’ha vist una clara reducció de l’exposició dietètica a COPs tradicionals, com ara dioxines, furans i PCBs. Aquesta disminució és conseqüent amb les importants mesures de contenció i reducció d’emissions implementades en origen, essent conseqüència directa de l’estricta legislació ambiental que porta a terme la Comissió Europea. A nivell europeu, l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en anglès) és l’encarregada de vetllar per la qualitat dels productes alimentaris, com ara el peix i el marisc. A efectes legals, el Reglament 1259/2011 de la Comissió, de 2 de desembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament 1881/2006 pel que fa als continguts màxims de dioxines, PCB similars a les dioxines i PCB no similars a les dioxines en els productes alimentaris, estableix una concentració màxima de 3.5 pg OMS-TEQ/g de pes fresc, quant a dioxines i furans, de 6.5 pg OMS-TEQ/g de pes fresc, quant a dioxines, furans i PCBs, i de 75 ng/g de pes fresc, quant a la suma dels 6 PCBs indicadors.

Com en la resta de contaminants ambientals, es recomana limitar el consum d’aquelles espècies de peix i marisc que poden contenir concentracions més elevades de COPs. Així mateix, la recomanació general és que els grups de població més sensibles, com ara infants i gent gran, tinguin una dieta variada de productes d’origen marí i no s’excedeixen en el consum excessiu grans depredadors i peix blau.