Anisakis

Què són els anisakis?

Part anterior d'un Anisakis

Els anisakis són nematodes de la família Anisakidae. Són uns cucs petits i blancs de cos allargat i cilíndric que mesuren entre 0,5 i 3 cm.  Els anisakis són paràsits amb un cicle vital complex, és a dir, que necessiten parasitar diferents hostes per tal de completar el seu cicle vital. Els mamífers marins, que són els hostes definitius, expulsen els ous dels anisakis al medi marí mitjançant les femtes. Les larves que neden lliurement són ingerides per petits crustacis i aquests, al seu torn, són menjats per peixos i cefalòpodes.

Les principals espècies de nematodes paràsits que es troben a les nostres costes són Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens, Contracaecum spp. i Hysterothylacium spp.

Notícies