CONTAMINANTS ORGÀNICS PERSISTENTS (COPs)

Com afecta la salut?

L’exposició humana a COPs pot comportar importants efectes adversos per a la salut de la població, incloent defectes en el desenvolupament, malalties cròniques i, en casos extrems, la mort. Alguns COPs han estat establerts com a substàncies cancerígenes per l’Agència Internacional per la Recerca en el Càncer (IARC, per les seves sigles en anglès). Així, la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) ha estat catalogada com a conegut agent cancerigen en humans (Grup 1), mentre que els PCBs (mescla) estan inclosos en el Grup 2A (probable agent cancerigen en humans).

Una alta exposició a COPs pot comportar altres efectes adversos no cancerígens, com ara alteracions bioquímiques en el sistema immunològic, diabetis, reducció del període de lactància en mares així com deteriorament neuroconductual, evidenciat per trastorns d'aprenentatge i dèficit d'atenció. Els COPs són també potents disruptors endocrins, substàncies capaces d’alterar l’equilibri hormonal en humans i animals, i relacionades amb una disminució de la fertilitat.