Introducció

Proliferació de microalgues tòxiques a Cala Fosca
(E. Garcés)

Altres substàncies nocives poden estar presents en els productes pesquers fruit d’una mala manipulació de les captures o d’una contaminació de les aigües on es capturen: bacteris patògens, determinats virus, biotoxines, altres contaminants químics (hidrocarburs, etc), dioxines, histamina i fins i tot partícules radioactives. La contaminació radioactiva en productes pesquers és preocupant quan se succeeix un accident nuclear. Les partícules radioactives s'acumulen -com el mercuri- a la cadena tròfica marina fins arribar a peixos i altres animals, als quals infringeixen problemes de salut (danys a l'ADN, major mortalitat, alteració de la reproducció), i de retruc als consumidors (les partícules radioactives són cancerígenes).

Entre totes aquestes substàncies nocives, les intoxicacions alimentàries per biotoxines marines, associades a les marees roges, i els efectes nocius de la histamina, són dos dels problemes majors de salut pública.

Per a més informació:

Contaminants químics en peix i marisc consumit a Catalunya (Agència Catalana de Seguretat Alimentària)

>Link

Bacteris patògens als productes pesquers (Agència Catalana de Seguretat Alimentària)

>Link

Virus a productes pesquers (Agència Catalana de Seguretat Alimentària):

>Link

Dioxines a productes pesquers:

>Link

Dioxines als aliments (ESFA, en anglès):

>Link

Dioxines (AESAN):

>Link

Dioxines II (OMS):

>Link

Contaminats i seguretat alimentària (Hospital Universitari Vall d’Hebron-UAB):

>Link